Obchodné podmienky internetového obchodu

Nižšie uvedené obchodné podmienky definujú všeobecné pravidlá, podmienky a spôsob predaja realizovaného spoločnosťou KROSS S.A. so sídlom v Przasnyszi, prostredníctvom internetového obchodu www.kross-slovensko.sk (ďalej v texte: "Internetový obchod") a definuje pravidlá a podmienky poskytovania bezplatných elektronických služieb spoločnosťou KROSS S.A. so sídlom v Przasznyszi.

 

§ 1 Definície

 1. Pracovné dni - označujú dni v týždni od pondelka do piatka, s výnimkou dní pracovného pokoja v Poľsku.
 2. Dodávateľ - Dodávateľ - predstavuje subjekt, s ktorým spolupracuje Predajca v oblasti Doručovania Tovarov:
 3. Autorizované predajné miesta;
 4. Kuriérska firma
 5. Tovar - označuje produkt prezentovaný Predajcom prostredníctvom Internetovej stránky Obchodu.
 6. Doručenie - predstavuje činnosť spočívajúcu v doručení Tovaru uvedeného v objednávke Klientovi Predajcom prostredníctvom Dodávateľa.
 7. Klient - predstavuje subjekt, v prospech ktorého môžu byť poskytované elektronické služby v súlade s Obchodnými podmienkami alebo subjekt, s ktorým môže byť uzatvorená Zmluva.
 8. Spotrebiteľ - predstavuje fyzickú osobu, ktorá s podnikateľom vykonáva právne činnosti bezprostredne nesúvisiace s jej podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.
 9. Obchodné podmienky - predstavujú tieto obchodné podmienky.
 10. Trvanlivý nosič - predstavuje materiál alebo nástroj umožňujúci Klientovi alebo Predajcovi uchovávanie informácií určených osobitne jemu, spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti na čas primeraný cieľom, akým tieto informácie slúžia, a ktorý umožňuje obnovenie uchovávaných informácií v nezmenenej forme.
 11. Heslo - predstavuje súbor písmen, číslic alebo iných znakov vybraných Klientom počas Registrácie v Internetovom obchode, ktorý slúži na zabezpečenie prístupu k Účtu Klienta v Internetovom obchode.
 12. Služba - označuje službu prezentovanú Predajcom prostredníctvom Internetovej stránky Obchodu.
 13. Zmluva – predstavuje zmluvu uzavretú na diaľku medzi Klientom a Predajcom, na základe pravidiel definovaných Obchodnými podmienkami.
 14. Internetová stránka obchodu – internetová stránka, na ktorej je prevádzkovaný Internetový obchod kross-slovensko.sk
 15. Miesta prevzatia - Autorizované predajné miesta, v ktorých je možné prevzatie Tovaru zakúpeného prostredníctvom Internetovej stránky obchodu.
 16. Predajca - Firma Kross S.A., ktorá uskutočňuje predaj prostredníctvom Internetovej stránky Obchodu.

 

§ 2 Všeobecné ustanovenia a používanie Internetového obchodu

 1. Predajca vynaloží snahu, aby bolo používanie Internetového obchodu umožnené používateľom internetu prostredníctvom všetkých obľúbených internetových prehliadačov, operačných systémov, typov zariadení a typov internetového pripojenia. Minimálne technické požiadavky umožňujúce používanie Internetovej stránky obchodu sú internetový prehliadač vo verzii minimálne Internet Explorer 11 alebo Chrome 66 alebo FireFox 60 alebo Opera 53 alebo Safari 5 alebo novší, so zapnutou podporou Javascript, s akceptovanými súbormi typu "cookies" a internetovým pripojením s rýchlosťou minimálne 256 kbit/s. Internetová stránka obchodu je optimalizovaná na minimálne rozlíšenie obrazovky 1024x768 pixelov.
 2. Predajca využíva mechanizmus súborov "cookies", ktoré sa pri používaní Internetovej stránky obchodu Klientmi ukladajú cez server Predajcu na pevnom disku koncového zariadenia Klienta. Používanie súborov "cookies" má za cieľ správne fungovanie Internetovej stránky obchodu na koncových zariadeniach Klientov. Tento mechanizmus neničí koncové zariadenie Klienta ani nespôsobuje zmeny v konfigurácii koncových zariadení Klienta ani zmeny programu nainštalovaného na týchto zariadeniach. Každý Klient si môže vypnúť mechanizmus "cookies" v internetovom prehliadači svojho koncového zariadenia. Predajca však konštatuje, že vypnutie "cookies" môže spôsobiť ťažkosti alebo znemožniť používanie Internetovej stránky obchodu.
 3. Všetky práva k Internetovému obchodu, vrátane majetkových autorských práv, práva na duševné vlastníctvo k jeho názvu, internetovej doméne, Internetovej stránky obchodu, a tiež k vzorcom, formulárom, logotypom použitým na Internetovej stránke obchodu (s výnimkou logotypov a obrázkov umiestnených na Internetovej stránke obchodu s cieľom prezentovať tovary s autorskými právami patriacimi tretím osobám) sú vlastníctvom Predajcu a môžu byť používané výlučne spôsobom, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach a je v súlade s nimi a zároveň s písomným súhlasom Predajcu.
 4. Je nevyhnutné, aby Klient disponoval aktívnym účtom elektronickej pošty, ak chce zadať objednávku v Internetovom obchode prostredníctvom Internetovej stránky obchodu alebo prostredníctvom elektronickej pošty, a ak chce využívať služby dostupné na Internetových stránkach obchodu.
 5. Klient má zakázané doručovať obsah nelegálneho charakteru a využívať Internetový obchod, Internetovú stránku obchodu alebo bezplatné služby poskytované Predajcom spôsobom, ktorý je v rozpore s právom a dobrými mravmi alebo narúša osobné práva tretích osôb.
 6. Nie je dovolené využívať kapacitu a funkcie Internetového obchodu s cieľom vykonávania činnosti, ktorá by mohla porušiť záujmy Predajcu, ide napr. o reklamnú činnosť v prospech iného podnikateľa alebo produktu, činnosť spočívajúcu v publikovaní obsahu nesúvisiaceho s činnosťou Predajcu; činnosť spočívajúcu v publikovaní nepravdivého alebo zavádzajúceho obsahu.

§ 3 Registrácia

 1. Klient má povinnosť zdarma sa zaregistrovať, ak chce vytvoriť svoj Účet klienta.
 2. Registrácia nie je nevyhnutná na zadanie objednávky v Internetovom obchode.
 3. Pri Registrácii musí Klient vyplniť registračný formulár zverejnený Predajcom na Internetovej stránke obchodu a odoslať vyplnený registračný formulár elektronicky Predajcovi prostredníctvom príslušnej funkcie nachádzajúcej sa v registračnom formulári. Počas Registrácie si Klient nastavuje individuálne Heslo.
 4. Počas vypĺňania registračného formulára má Klient možnosť oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami a akceptovať ich obsah vyznačením príslušného poľa vo formulári.
 5. Počas Registrácie môže Klient dobrovoľne vyjadriť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely označením príslušného poľa v registračnom formulári. V takom prípade Predajca jednoznačne informuje Klienta o cieľoch zberu osobných údajov a vopred známych alebo predpokladaných príjemcoch týchto údajov.
 6. Vyjadrenie súhlasu Klienta so spracúvaním jeho osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o elektronickom poskytovaní služby Spravovanie Účtu Klienta Predajcom. Súhlas môže byť stiahnutý kedykoľvek predložením príslušného vyhlásenia Klienta Predajcovi. Vyhlásenie môže byť napríklad odoslané na adresu Predajcu prostredníctvom elektronickej pošty.
 7. Po odoslaní vyplneného registračného formulára je Klientovi bezodkladne, na adresu elektronickej pošty uvedenú v registračnom formulári, Predajcom odoslané potvrdenie o Registrácii. Týmto momentom je uzatvorená zmluva o elektronickom poskytovaní služby Spravovanie účtu Klienta a Klient získava možnosť pristupovať do Účtu Klienta a vykonávať zmeny údajov poskytnutých pri Registrácii.

 

§ 4 Objednávky

 1. Informácie uvedené na Internetovej stránke obchodu nepredstavujú ponuku Predajcu, ale iba pozvánku Klientom na predkladanie ponúk na uzatvorenie Zmluvy.
 2. Klient môže zadávať objednávky v Internetovom obchode prostredníctvom Internetovej stránky obchodu 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
 3. Klient zadávajúci objednávku prostredníctvom Internetovej stránky obchodu dokončí objednávku výberom Tovaru alebo Služby, o ktorý/ktorú má záujem. Pridanie Tovaru alebo Služby do objednávky sa vykonáva výberom tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pod daným Tovarom alebo Službou prezentovaným/prezentovanou na Internetovej stránke obchodu. Po vyplnení celej objednávky a uvedení spôsobu doručenia a spôsobu platby v „KOŠÍKU“ zadá Klient objednávku odoslaním objednávkového formulára Predajcovi kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ na Internetovej stránke obchodu. Klient je vždy pred odoslaním objednávky Predajcovi informovaný o celkovej cene za vybraný Tovar alebo Službu a Doručenie, ako aj o všetkých dodatočných nákladoch, ktoré je povinný v súvislosti so Zmluvou vynaložiť.
 4. Klient odoslaním objednávky predkladá Predajcovi ponuku na uzavretie Zmluvy.
 5. Po odoslaní objednávky Predajca zašle potvrdenie o jej zadaní na e-mailovú adresu uvedenú Klientom a následne na ním uvedenú e-mailovú adresu zašle informáciu o prijatí objednávky na realizáciu. Informácia o prijatí objednávky na realizáciu je vyhlásením Predajcu o prijatí ponuky podľa §5 ods. 13 vyššie a jej doručením Klientovi je Zmluva uzavretá.

 

§5 Platby

 1. Ceny na Internetovej stránke obchodu sú cenami brutto (v hrubom) a neobsahujú informáciu o nákladoch na Doručenie a iné náklady, ktoré bude Klient musieť znášať v súvislosti so Zmluvou, a o ktorých získa Klient informáciu pri výbere spôsobu Doručenia a pri zadávaní objednávky.
 2. Klient si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:
 3. online platobný systém Tpay, prevádzkovaný spoločnosťou Krajowy Integrator Płatności S.A. so sídlom v Poznani (v tomto prípade bude realizácia objednávky začatá po tom, ako Predajca odošle Klientovi potvrdenie o prijatí objednávky a po tom, ako mu bude zo systému Tpay doručená informácia o úspešnej finalizácii uskutočňovanej platby);
 4. online platobný systém prevádzkovaný cez PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (firma „PayPal“). - použitie tohto spôsobu platby si vyžaduje predchádzajúce vytvorenie účtu v platobnom systéme PayPal (v tomto prípade sa realizácia objednávky začne po odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky Predajcom Klientovi a po doručení informácie zo systému PayPal, že platba bola úspešne dokončená).
 5. Platbu za objednávku vo výške vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy by mal Klient uhradiť do 24 hodín od zadania objednávky.
 6. V prípade, že strany nevykonajú zmluvné záväzky v presne stanovenej lehote vyplývajúcej z uzatvorenej Zmluvy, môže oprávnená strana v prípade omeškania druhej zmluvnej strany od zmluvy odstúpiť bez stanovenia dodatočnej lehoty. V prípade, že platba za objednávku nebude zaznamenaná, Internetový obchod zašle Klientovi e-mailom potvrdenie o zrušení objednávky.

 

§ 6 Dodanie

 1. Predajca doručuje na území Slovenska.
 2. Predajca je povinný dodať Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bez vád.
 3. Spôsob Dodania závisí od objednaného Tovaru. Dostupné spôsoby Dodania sú viditeľné v košíku pri zadávaní objednávky.
 4. Predajca zverejňuje informáciu o počte Pracovných dní potrebných na Dodanie a realizáciu objednávky na Internetovej stránke obchodu.
 5. Internetový obchod nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty v dôsledku náhodných situácií mimo kontroly Predajcu.
 6. Dátum Dodania a vykonania objednávky uvedený na Internetovej stránke obchodu sa započítava do pracovných dní.
 7. Objednaný Tovar je Klientovi doručovaný prostredníctvom Dodávateľa na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade vybraných Tovarov je doručenie možné len na Odberné miesto.
 8. V deň odoslania Tovaru Klientovi je na e-mailovú adresu Klienta odoslaná informácia potvrdzujúca odoslanie Predajcom.
 9. Prevzatie Tovaru z Odberného miesta počas otváracích hodín uvedených na Internetovej stránke obchodu je potrebné vykonať po predchádzajúcom upozornení Predajcu o možnosti vyzdvihnutia Tovaru doručeného na e-mailovú adresu.
 10. Predajca zašle Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári faktúru na dodaný Tovar vo forme elektronického súboru vo formáte PDF. Na otvorenie súboru by mal mať Klient bezplatný softvér kompatibilný s formátom PDF. Predajca na tento účel odporúča program Adobe Acrobat Reader, ktorý je možné bezplatne stiahnuť na http://www.adobe.com. Ak chce používateľ získať daňový doklad, mal by pri nákupe prehlásiť, že nakupuje Tovar a/alebo Službu ako Podnikateľ (platiteľ dane). Vyššie uvedené prehlásenie sa vykoná označením príslušného poľa v objednávkovom formulári, pred odoslaním objednávky Predajcovi.

 

 

 

 

§ 7 Zákonná záruka

 

 1. Predajca zabezpečuje Dodanie Tovaru bez fyzických a právnych vád. Predajca zodpovedá Klientovi za prípadnú fyzickú alebo právnu vadu výrobku (zákonná záruka).
 2. Ak má Tovar vadu, Klient môže:
 3. a) predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od Zmluvy, okrem prípadov keď predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí Klientovi vymení vadný Produkt za Produkt bez vád alebo odstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí v prípade, že už bol Tovar vymenený alebo opravovaný Predajcom alebo Predajca nesplnil povinnosť vymeniť Tovar za Tovar bez vád či odstrániť vadu. Klient môže namiesto odstránenia vady navrhovaného Predajcom požadovať výmenu Tovaru za Tovar bez vád, alebo namiesto výmeny Tovaru požadovať odstránenie vady, okrem prípadov, keď je uvedenie predmetov do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Klientom nemožné alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným Predajcom. Pri posudzovaní nadmernosti nákladov sa berie do úvahy hodnota Tovaru bez vád, druh a závažnosť zistenej vady, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol inak Klient vystavený.
 4. b) požadovať výmenu chybného Tovaru za Tovar bez vád alebo odstránenie vady. Predajca je povinný vymeniť vadný Tovar za Tovar bez vád alebo vadu v primeranej lehote bez zbytočných ťažkostí pre Klienta odstrániť. Predajca môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Klienta, ak nie je možné uviesť vadný Tovar do súladu so Zmluvou spôsobom, ktorý si vybral Klient, alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom splnenia Zmluvy. Náklady na opravu alebo výmenu znáša Predajca.
 5. Klient, ktorý si uplatní právo na zákonnú záruku, je povinný doručiť vadný predmet na adresu Odberného miesta, kde si Tovar prevzal.
 6. V prípade Tovaru dodaného priamo Klientovi znáša náklady na dopravu súvisiace s prevzatím predmetného Tovaru Predajca. Prevzatie Tovaru bude dohodnuté s Klientom individuálne po uplatnení zákonnej reklamácie.
 7. Predajca je zodpovedný na základe zákonnej záruky, ak je fyzická vada odhalená do dvoch rokov od dodania Tovaru Klientovi. Nárok na odstránenie vady alebo výmenu Tovaru za Tovar bez vád zaniká uplynutím jedného roka, táto lehota však nesmie skončiť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. Klient môže v tejto lehote odstúpiť od Zmluvy alebo predložiť vyhlásenie o znížení ceny z dôvodu vady Tovaru. Ak Klient požiadal o výmenu Tovaru za Tovar bez vád alebo odstránenie vady, lehota na odstúpenie od Zmluvy alebo na podanie vyjadrenia k zníženiu ceny začína plynúť neúspešným uplynutím lehoty na výmenu Tovaru alebo odstránenie vady.
 8. Akékoľvek reklamácie súvisiace s Tovarom alebo plnením Zmluvy môže Klient zaslať písomne na adresu Predajcu.
 9. Predajca sa do 14 dní odo dňa podania žiadosti obsahujúcej reklamáciu vyjadrí k reklamácii Tovaru alebo reklamácii súvisiacej s plnením Zmluvy, ktorú nahlási Klient. Reklamovaný Tovar je potrebné doručiť alebo zaslať na Odberné miesto, z ktorého bol prevzatý. V prípade Tovaru dodaného priamo Klientovi bude prevzatie Tovaru dohodnuté s Klientom individuálne po uplatnení zákonnej reklamácie.
 10. Klient tiež môže podať reklamáciu aj v súvislosti s realizáciou Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb. Reklamáciu je možné podať v elektronickej forme a zaslať na adresu kross@kross.pl. V reklamácii by mal Klient uviesť popis problému. Predajca bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, posúdi reklamáciu a poskytne Klientovi odpoveď.
 11. Klient môže Predajcovi nahlásiť reklamáciu v súvislosti s využívaním bezplatných služieb poskytovaných Predajcom elektronicky. Reklamáciu je možné podať v elektronickej forme a zaslať na adresu kross@kross.pl. V reklamácii by mal Klient uviesť popis problému. Predajca bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, posúdi reklamáciu a poskytne Klientovi odpoveď.

§ 8 Záruka výrobcu

 

 1. Na Tovar predávaný Predajcom sa môže vzťahovať záruka poskytovaná výrobcom Tovaru alebo distribútorom.
 2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, sú informácie o existencii a obsahu záruky vždy prezentované na Internetovej stránke obchodu pod odkazom:www.kross-slovensko.sk

§ 9 Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa, ktorý uzavrel Zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy začína plynúť vtedy, keď Spotrebiteľ alebo Podnikateľ s právami Spotrebiteľa alebo tretia osoba iná ako Dodávateľ nadobudne Tovar do držania.
 3. Spotrebiteľ alebo Podnikateľ s právami Spotrebiteľa môžu odstúpiť od Zmluvy po predložení vyhlásenia o odstúpení adresovaného Predajcovi prostredníctvom elektronickej pošty na adrese kross@kross.pl. Odstúpenie je možné vykonať aj na Predajnom mieste. Vyhlásenie je možné predložiť prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na Internetovej stránke obchodu na adresewww.kross-slovensko.sk.
 4. S cieľom dodržať termín odstúpenia od zmluvy je potrebné ohlásiť odstúpenie od zmluvy v termíne 14 dní od momentu, keď Klient nadobudne Tovar, a následne je nutné bezodkladne, v termíne najneskôr do 14 dní od ohlásenia odstúpenia, vrátiť Tovar na Predajné miesto, v ktorom bola objednávka prevzatá.
 5. V prípade objednávok dodaných priamo Klientovi sa s ním po ohlásení vrátenia Tovaru Predajca skontaktuje, aby došlo k dohode o spôsobe vrátenia Tovaru.
 6. Ak Spotrebiteľ predložil vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy skôr, ako Predajca prijal jeho ponuku, ponuka prestáva byť záväzná.
 7. Predajca mu vráti všetky uskutočnené platby bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Predajca si vyhradzuje, že môže počkať s vrátením platieb získaných od Klienta do chvíle dodania Tovaru na Predajné miesto alebo priamo Predajcovi.
 8. Klient je zodpovedný za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania iným spôsobom, než je nutné na zistenie charakteru, vlastností a fungovania Tovaru.
 9. Právo na odstúpenie od Zmluvy o predaji neprislúcha Klientovi vo vzťahu k zmluvám, pri ktorých je Tovarom predmet dodávaný v uzavretom obale, ktorú po otvorení obalu nemožno vrátiť zo zdravotných a hygienických dôvodov v prípade ak bol obal po dodaní otvorený.

 

§ 10 Bezplatné služby

 

 1. Predajca poskytuje Klientom nasledovné elektronické bezplatné služby 7 dní v týždni, 24 hodín denne:
 2. Kontaktný formulár;
 3. Newsletter;
 4. Oznámenie o dostupnosti
 5. Správa Účtu Klienta;
 6. Uverejňovanie recenzií.
 7. Služba Kontaktný formulár spočíva v odoslaní správy Predajcovi prostredníctvom formulára umiestneného na Internetovej stránke Obchodu.
 8. Službu Newsletter môže využiť každý Klient, ktorý zadá svoju elektronickú adresu do registračného formulára uverejneného Predajcom na Internetovej stránke Obchodu. Po odoslaní vyplneného registračného formulára je Klientovi bezodkladne, na adresu elektronickej pošty uvedenú v registračnom formulári, odoslaný aktivačný odkaz umožňujúci zapísanie sa na odber Newslettera. V momente aktivácie odkazu Klientom sa uzatvára zmluva o poskytovaní elektronickej služby Newsletter. Klient môže aj počas Registrácie označiť príslušné pole v registračnom formulári s cieľom odoberať službu Newsletter.
 9. Služba Newsletter spočíva v tom, že Predajca odosiela na adresu elektronickej pošty odberateľa elektronické správy obsahujúce informácie o nových produktoch alebo službách vo svojej ponuke. Newsletter odosiela Predajca všetkým Klientom, ktorí sa prihlásili na jeho odber.
 10. Klient môže kedykoľvek ukončiť doručovanie Newslettera odhlásením z odberu prostredníctvom odkazu umiestneného v každej elektronickej správe odoslanej v rámci služby Newsletter alebo prostredníctvom deaktivácie príslušného poľa vo svojom Účte Klienta.
 11. Bezplatná služba Oznámenie o dostupnosti spočíva v tom, že prostredníctvom elektronickej pošty je Klientovi doručená správa o dostupnosti produktu, o ktorý sa zaujímal, v Obchode.
 12. Služba Spravovanie Účtu Klienta je dostupná po uskutočnení Registrácie v súlade s pravidlami popísanými v Obchodných podmienkach a spočíva v tom, že Klientovi je v rámci Internetovej stránky Obchodu sprístupnený špeciálny panel umožňujúci úpravu údajov, ktoré uviedol počas Registrácie a tiež sledovanie realizácie objednávok a histórie už zrealizovaných objednávok.
 13. Klient, ktorý uskutočnil Registráciu, môže Predajcu požiadať o odstránenie Účtu Klienta, pričom v prípade ohlásenia požiadavky o odstránení Účtu Klienta Predajcovi jej môže byť vyhovené do 14 dní od ohlásenia tejto požiadavky.
 14. Služba Uverejňovanie recenzií spočíva v tom, že Klient má možnosť zverejniť na Internetovej stránke Obchodu svoje individuálne a subjektívne hodnotenie Tovarov.
 15. Obchod spolupracuje so spoločnosťou Trustmate S.A. so sídlom vo Vroclave, PSČ 50-062, ul. Bartoszowicka 3, číslo KRS 0000737597, číslo NIP (DIČ): 8971854393 s cieľom monitoringu a zvyšovania spokojnosti klientov stránky Kross.eu prostredníctvom umožňovania zverejňovania recenzií o poskytovaných službách. V tejto súvislosti Obchod odovzdáva službe Trustmate číslo objednávky spolu s e-mailovou adresou, menom, zakúpenými produktmi a spôsobom dodania, ktorý si vybrali klienti nakupujúci prostredníctvom stránky kross.eu. Služba Trustmate následne odosiela na elektronickú adresu používateľa správu so žiadosťou o recenzovanie obchodu Kross.eu. Napísanie recenzie je úplne dobrovoľné. Obchodné podmienky danej stránky môžete nájsť na adrese: https://sk.trustmate.io/user-regulations

 

§ 11 Zodpovednosť Klienta za zverejňovaný obsah

 

 1. Pri zverejňovaní obsahu a jeho zdieľaní Klient dobrovoľne šíri obsah. Zverejňovaný obsah nereprezentuje názory Predajcu a nesmie byť stotožňovaný s jeho aktivitami. Predajca nie je dodávateľom obsahu, ale iba subjektom, ktorý v tejto súvislosti poskytuje príslušné telekomunikačné kapacity.
 2. Klient vyhlasuje, že:
 3. a) má právo uplatňovať si majetkové autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a/alebo príbuzné práva na - príslušne diela, predmety práv priemyselného vlastníctva (napr. obchodné značky) a/alebo predmety príbuzných práv, z ktorých pozostáva obsah;
 4. b) sprístupnenie alebo zverejnenie osobných údajov, vzhľadu alebo informácií týkajúcich sa tretích osôb v rámci služieb podľa §11 Obchodných podmienok bolo vykonané legálne, dobrovoľne a so súhlasom dotknutých osôb;
 5. c) súhlasí s tým, že náhľad na zverejnený obsah majú iní Klienti a Predajca, a tiež splnomocňuje Predajcu na ich bezplatné využívanie v súlade s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok;
 6. d) súhlasí s vypracovaním odvodených diel v súlade so Zákonom o autorskom práve a príbuzných právach.
 7. Klient nemá právo:
 8. a) zverejňovať pri využívaní služieb podľa §11 Obchodných podmienok osobné údaje tretích strán a výzor tretích osôb bez právom požadovaného povolenia alebo súhlasu tretích osôb;
 9. b) zverejňovať pri využívaní služieb podľa §11 Obchodných podmienok obsah s charakterom reklamy a/alebo podpory predaja.
 10. Predajca je zodpovedný za obsah zverejňovaný Klientmi pod podmienkou, že je mu doručené oznámenie v súlade s §13 Obchodných podmienok.
 11. Klientovi sa pri využívaní služieb v súlade s §11 Obchodných podmienok zakazuje uverejňovať obsah, ktorý by mohol najmä:
 12. a) byť uverejňovaný s nekalým úmyslom, napr. s úmyslom porušiť osobnostné práva tretích osôb;
 13. b) porušovať akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv súvisiacich s ochranou autorských alebo príbuzných práv, práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo práv súvisiacich so záväzkom dodržať dôvernosť informácie;
 14. c) byť urážlivý alebo predstavovať hrozbu smerovanú voči iným osobám, obsahovať slová, ktoré porušujú dobré zvyklosti (napr. použitím vulgarizmov alebo výrazov všeobecne považovaných za urážlivé);
 15. d) byť v konflikte so záujmami Predajcu, ide teda o obsah s charakterom reklamy v prospech iného podnikateľa alebo produktu, obsah nesúvisiaci s činnosťou Predajcu, nepravdivý alebo zavádzajúci obsah;
 16. e) inak porušovať ustanovenia Obchodných podmienok, dobré zvyklosti, platné právne predpisy a spoločenské normy alebo zvyky.
 17. V prípade, že bude Predajcovi doručené oznámenie podľa §13 Obchodných podmienok, si Predajca vyhradzuje právo na úpravu alebo odstránenie obsahu zverejneného Klientom pri využívaní služieb v súlade s §11 Obchodných podmienok, a to najmä vo vzťahu k obsahu, ktorý podľa oznámení tretích osôb alebo príslušných orgánov môže porušovať tieto Obchodné podmienky alebo platné právne predpisy. Predajca priebežne kontroluje zverejňovaný obsah.
 18. Klient súhlasí s bezplatným využívaním obsahu, ktorý zverejňuje v rámci Internetovej stránky Obchodu, Predajcom.

§ 12 Nahlasovanie ohrozenia alebo porušenia práv

 1. V prípade, keď Klient alebo iná osoba alebo subjekt považuje obsah zverejnený na Internetovej stránke Obchode za taký, ktorý porušuje jeho práva, osobnostné práva, dobré zvyklosti, pocity, morálku, presvedčenie, pravidlá čestnej konkurencie, know-how, právom chránené tajomstvo alebo tajomstvo chránené na základe záväzku, môže Predajcu upovedomiť o potenciálom porušení.
 2. Predajca po takomto upovedomení o potenciálnom porušení bezodkladne vykoná kroky smerujúce k odstráneniu takéhoto obsahu z Internetovej stránky Obchodu.

 

§ 13 Ochrana osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené v rámci Politiky ochrany osobných údajov.

 

§ 14 Ukončenie zmluvy o elektronickom poskytovaní bezplatnej služby

 1. Tak Klient, ako aj Predajca môžu ukončiť zmluvu o elektronickom poskytovaní bezplatných služieb kedykoľvek a bez uvedenia príčiny s výhradou zachovania práv nadobudnutých druhou stranou pred ukončením vyššie uvedenej zmluvy a nižšie uvedených ustanovení.
 2. Klient, ktorý uskutočnil Registráciu, ukončuje zmluvu o elektronickom poskytovaní bezplatných služieb tak, že Predajcovi doručí príslušný prejav vôle prostredníctvom ľubovoľného prostriedku komunikácie na diaľku, pomocou ktorého sa môže Predajca oboznámiť s prejavom vôle Klienta.
 3. Predajca vypovedá zmluvu o elektronickom poskytovaní služieb doručením príslušného prejavu vôle Klientovi na jeho elektronickú adresu uvedenú pri Registrácii.

 

§ 15 Záverečné ustanovenia

 1. Predajca nesie plnú zodpovednosť za nevykonanie alebo nenáležité vykonanie tejto zmluvy.
 2. Predajca nezodpovedá za nevykonanie alebo nenáležité vykonanie zmluvy z dôvodu výskytu náhodných javov, na ktoré nemal Predajca žiadny vplyv.
 3. V prípade vzniku sporu ohľadom uzatvorenej Zmluvy sa budú strany snažiť o jeho riešenie zmierom. Klient a Predajca majú právo na riešenie sporov prostredníctvom platformy Online Dispute Resolution (ODR), nachádzajúcej sa na adrese: http://ec.europa.eu/odr
 4. Predajca sa vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Všetky objednávky prijaté Predajcom do realizácie pred dňom, v ktorom vstupujú do platnosti nové Obchodné podmienky, sú realizované na základe Obchodných podmienok platných v deň zadania objednávky Klientom. Zmena Obchodných podmienok nadobúda účinnosť v termíne do 7 dní odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Obchodu. Predajca bude informovať Klienta o zmene Obchodných podmienok najneskôr 7 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Obchodných podmienok prostredníctvom elektronickej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na text zmenených Obchodných podmienok. Ak Klient nesúhlasí s novým obsahom Obchodných podmienok, je povinný o tejto skutočnosti informovať Predajcu, čo má za následok ukončenie zmluvy.
 5. Zmluvy s Predajcom sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 6. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.03.2022.
To Top