OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tento dokument stanoví zásady spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu XXXXXX (ďalej len "Internetový obchod").

 

 1. Prevádzkovateľom Internetového obchodu a súčasne správcom osobných údajov je spoločnosť KROSS S.A. so sídlom v meste Przasnysz (06-300), ul. Leszno 46, zapísaná v obchodnom registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom v meste Białystok, XII. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom zápisu KRS 0000223853, so základným imaním 45 000 000 PLN, DIČ: 7611402748, IČO(REGON): 550749108, ďalej len KROSS S.A..

 

 1. Osobné údaje zbierané spoločnosťou KROSS S.A prostredníctvom Internetového obchodu sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), nazývané tiež GDPR.

 

 1. KROSS S.A. robí všetko preto, aby chránil súkromie a informácie zákazníkov, ktorí navštevujú Internetový obchod.

 

 

I. Druh spracúvaných údajov, účely a právny základ

 

 1. KROSS S.A. zhromažďuje informácie o fyzických osobách, ktoré vykonávajú právny úkon nesúvisiaci priamo s ich činnosťou, o fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo profesionálnu činnosť vo svojom mene, a o fyzických osobách zastupujúcich právnické osoby alebo organizačné jednotky, ktoré nie sú právnickými osobami, a ktorým zákon priznáva právnu spôsobilosť, ďalej spolu len "Zákazníci".

 

 1. Osobné údaje Zákazníkov sa zhromažďujú v prípade:

 

a) zadania objednávky v Internetovom obchode s cieľom plniť zmluvu. Právny základ: nutnosť pre plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR);

b) poskytovania newslettera, na účel plnenia zmluvy, ktorej predmetom je elektronicky poskytovaná služba. Právny základ - súhlas osoby, ktorej údaje sa týkajú plnenia zmluvy o poskytovaní newsletterov (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR);

c) použitia kontaktného formulára v Internetovom obchode na účel plnenia zmluvy poskytovanej elektronickými prostriedkami. Právny základ - nutnosť pre plnenie zmluvy na účel poskytovania kontaktného formulára (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR);

d) použitia kontaktného formulára v Internetovom obchode na účel plnenia zmluvy poskytovanej elektronickými prostriedkami.
Právny základ - nutnosť pre plnenie zmluvy o poskytovanie kontaktného formulára (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR);

e) využívania služby napíšte hodnotenie na účel plnenia zmluvy, ktorej predmetom je elektronicky poskytovaná služba. Právny základ - nutnosť pre plnenie zmluvy o poskytovanie kontaktného formulára (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR);

f) prieskumu spokojnosti Zákazníkov. Právny základ: nutnosť spracúvania na realizáciu oprávneného záujmu KROSS S.A., ktorý spočíva v zabezpečení a udržaní vysokej kvality služieb a úrovne spokojnosti Zákazníkov s produktami a službami (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

 

3. Pri registrácii v Internetovom obchode si zákazník samostatne vytvorí individuálne heslo pre prístup k svojmu účtu. Zákazník si môže neskôr heslo zmeniť podľa pravidiel uvedených v §6.

 

 1. Pri zadávaní objednávky v Internetovom obchode Zákazník poskytne tieto údaje:
  a) e-mailovú adresu;
  b) adresu bydliska:
  a. poštové smerovacie číslo a mesto;
  b. ulicu s číslom domu/bytu.
  c) meno a priezvisko;
  d) telefónne číslo.

 

 1. V prípade Podnikateľov sa uvedený rozsah údajov ďalej rozširuje o:

a) obchodné meno firmy podnikateľa;
b) DIČ.

 

 1. V prípade prihlásenia na poskytovanie newslettera Zákazník uvedie len svoju e-mailovú adresu.

 

 1. V prípade použitia kontaktného formulára, Zákazník poskytne nasledujúce údaje:
  a) e-mailovú adresu;
  c) meno a priezvisko;
  d) telefónne číslo.

 

 1. Pri využívaní služby oznámenia dostupnosti produktu, Zákazník uvedie len svoju e-mailovú adresu.

 

 1. V prípade využitia služby recenzie, Zákazník poskytne nasledujúce údaje:
  a) e-mailovú adresu;
  c) meno a priezvisko alebo nick (pseudonym).

 

 1. V prípade prieskumu spokojnosti zákazníkov KROSS S.A. spracúva nasledujúce údaje:
  a) e-mailovú adresu;
  c) meno;
  d) číslo objednávky.

 

11.Pri používaní webovej stránky Internetového obchodu sa môžu zhromažďovať ďalšie informácie, najmä: IP adresa pridelená počítaču Zákazníka alebo IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.

 1. Ak k poskytnutiu Vašich osobných údajov dochádza na účel uzavretia zmluvy s Internetovým obchodom, ich poskytnutie je podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov v tejto situácii je dobrovoľné, avšak dôsledkom neposkytnutia týchto údajov nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah s Internetovým obchodom.

 

13.Môžu zhromažďovať aj navigačné údaje Zákazníkov vrátane informácií o linkách a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo o iných činnostiach, ktoré vykonajú v Internetovom obchode. Právny základ - oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci na uľahčení používania elektronicky poskytovaných služieb a zlepšení funkčnosti týchto služieb.

 

14.Na účely zistenia, prešetrenia a vymáhania nárokov môžu byť spracované niektoré osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v rámci používania funkcií Internetového obchodu, ako napríklad: meno, priezvisko, údaje o využívaní služieb, ak nároky vyplývajú zo spôsobu využívania služieb Zákazníkom, ďalšie údaje nevyhnutné na preukázanie existencie nároku vrátane rozsahu vzniknutej škody. Právny základ - oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci na určení, uplatnení a vymáhaní nárokov a na obrane proti nárokom pri konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

 

 

II. Komu sa údaje poskytujú alebo zverujú a ako dlho sa uchovávajú?

 

 1. Osobné údaje Zákazníka sú sprístupnené poskytovateľom služieb, ktoré KROSS S.A. využíva pri prevádzke Internetového obchodu. Poskytovatelia služieb, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, sa v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností buď riadia pokynmi KROSS S.A., pokiaľ ide o účely a spôsoby spracúvania týchto údajov (spracúvatelia), alebo samostatne určujú účely a spôsoby ich spracúvania (prevádzkovatelia).
     a)    Spracúvatelia. KROSS S.A. využíva služby poskytovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len na žiadosť KROSS S.A.. Patria sem okrem iného poskytovatelia hostingových služieb, účtovných služieb, poskytovatelia marketingových systémov, systémov pre analýzu návštevnosti Internetového obchodu, systémov na analýzu účinnosti marketingových kampaní;
       b)    Prevádzkovatelia. KROSS S.A. využíva služby poskytovateľov, ktorí nekonajú len na základe pokynov a sami určujú účely a spôsoby použitia osobných údajov Zákazníkov. Títo poskytovatelia poskytujú elektronické platobné a bankové služby.
       2.    Lokalizácia. Poskytovatelia služieb sídlia v Poľsku a v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
       3.    Osobné údaje zákazníkov sa ukladajú:
       a)     Ak je základom spracúvania osobných údajov súhlas, potom KROSS S.A. spracúva osobné údaje Zákazníka po dobu, kým súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže KROSS S.A. uplatniť, a ktoré môžu byť uplatňované voči nemu. Ak nie je v osobitnom ustanovení stanovené inak, premlčacia lehota je šesť rokov a tri roky pre opakujúce sa služby a nároky súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti.
       b)    Ak je základom spracúvania údajov plnenie zmluvy, potom KROSS S.A. spracúva osobné údaje Zákazníka po dobu, ktorá je nevyhnutná na plnenie zmluvy, a potom po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak nie je v osobitnej právnej norme stanovené inak, premlčacia lehota je šesť rokov, a tri roky pre nároky na opakujúce sa služby a nároky súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti.
       4.    Ak nakúpite v Internetovom obchode, Vaše osobné údaje môžu byť v závislosti od Vášho výberu prenesené na nasledujúce subjekty na účely doručenia objednaného tovaru:
       a)    autorizovaní predajcovia;
       b)    kuriérska spoločnosť DPD Polska sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (02-274), na ulici Mineralna 15, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000288135, DIČ: 526-020-41-10.
       5.    Ak si zákazník zvolí platbu prostredníctvom platobného systému "TPay", jeho osobné údaje sa v rozsahu potrebnom na vykonanie platby poskytnú spoločnosti Krajowy Integrator Płatności S.A. so sídlom v Poznani, Plac Andersa 3, 17. poschodie, 61-894 Poznaň, zapísanej v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000412357.
       6.    Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť prostredníctvom platobného systému "PayPal", jeho osobné údaje sa v rozsahu potrebnom na realizáciu platby poskytnú spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118  349).
 2.    Navigačné údaje sa môžu použiť na účely poskytovania lepších služieb Zákazníkom, na analýzu štatistických údajov a na prispôsobenie Internetového obchodu preferenciám zákazníkov, ako aj na spravovanie Internetového obchodu.
     8.    Ak sa zákazník prihlási na odber newslettera, KROSS S.A. bude zasielať na jeho e-mailovú adresu  elektronické správy obsahujúce obchodné informácie o akciách a nových produktoch dostupných v Internetovom obchode.
       9.    V prípade žiadosti KROSS S.A. sprístupní osobné údaje oprávneným štátnym orgánom, najmä organizačným zložkám prokuratúry, polície, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedovi Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa alebo predsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií.
 3.    Obchod spolupracuje s Trustmate S.A. so sídlom vo Vroclave, PSČ 50-062, ul. Bartoszowicka 3, číslo KRS 0000737597, DIČ: 8971854393, na účel monitoringu a zvyšovania spokojnosti klientov webovej stránky Kross.eu prostredníctvom umožňovania Zákazníkom zverejňovania recenzií o poskytovaných službách. V tejto súvislosti Obchod poskytne Trustmate číslo objednávky spolu s e-mailovou adresou, menom, zakúpenými produktmi a spôsobom dodania, ktorý si vybrali zákazníci nakupujúci prostredníctvom stránky kross.eu. Trustmate odošle následne správu s prosbou o recenzovanie obchodu Kross.eu na elektronickú adresu používateľa. Napísanie recenzie je úplne dobrovoľné

Obchodné podmienky Trustmate môžete nájsť na adrese: https://sk.trustmate.io/user-regulations

 

III. Mechanizmus súborov cookies, IP adresa

 

Mechanizmus súborov cookies, IP adresa
    1.    Internetový obchod používa malé súbory nazývané cookies. KROSS S.A. ich uloží do koncového zariadenia osoby navštevujúcej Internetový obchod, ak to umožní internetový prehliadač. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, „dobu platnosti" a individuálne náhodné číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov tohto typu pomáhajú prispôsobiť produkty ponúkané spoločnosťou KROSS S.A. individuálnym preferenciám a skutočným potrebám návštevníkov Internetového obchodu. Umožňujú tiež zostavovať všeobecné štatistiky o návštevách produktov prezentovaných v Internetovom obchode.


 1.    KROSS S.A. používa dva typy súborov cookies:
     a)     Cookies relácie: po ukončení relácie prehliadača alebo vypnutí počítača sa uložené informácie z pamäte zariadenia vymažú. Mechanizmus súborov cookies neumožňuje zhromažďovať žiadne osobné údaje ani dôverné informácie z počítačov Zákazníkov.
       b)     Trvalé súbory cookies: ukladajú sa do pamäte koncového zariadenia Zákazníka a zostávajú tam, kým sa nevymažú alebo neuplynie ich platnosť. Mechanizmus súborov cookies neumožňuje zhromažďovať žiadne osobné údaje ani dôverné informácie z počítačov Zákazníkov.

 2.    KROSS S.A. používa svoje súbory cookies na tieto účely:
     a)    na analýzy a výskumy, ako aj na audity návštevnosti, a najmä na vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Zákazníci používajú webovú stránku Internetového obchodu, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

 3.    KROSS S.A. používa externé súbory cookies na:
       a)    popularizáciu Internetového obchodu prostredníctvom stránky Instagram (správca externých súborov cookies: Instagram LLC. so sídlom v USA);
       b)    prezentáciu reklám prispôsobených preferenciám Zákazníka pomocou nástroja internetovej reklamy Google AdWords (správca externých súborov cookies: Google Inc. so sídlom v USA);
 4.    c)    prezentáciu reklám prispôsobených preferenciám Zákazníka s využitím internetových reklamných nástrojov subjektov z kapitálovej skupiny Wirtualna Polska (správca externých súborov cookies: Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna so sídlom vo Varšave);
     c)    prezentáciu recenzií na webových stránkach Internetového obchodu ziskaných z externej webovej stránky TrustMate (správca externých súborov cookies: TrustMate S.A. so sídlom vo Vroclave);
       e)    popularizáciu Internetového obchodu prostredníctvom sociálnej siete facebook.com (správca externých súborov cookies: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
       f)    popularizáciu Internetového obchodu prostredníctvom sociálnej siete twitter.com (správca externých súborov cookies: Twitter Inc. so sídlom v USA);
       g)    zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (správca súborov cookies tretej strany: Google Inc. so sídlom v USA);
       h)    prezentáciu mapy s lokalizáciou pobočky KROSS S.A. na informačných stránkach Internetového obchodu prostredníctvom webovej stránky maps.google.com (správca externých súborov cookies: Google Inc. so sídlom v USA);

 5.    Mechanizmus cookies je bezpečný pre počítače Zákazníkov Internetového obchodu. Nie je možné, aby sa touto cestou do počítačov Zákazníkov dostali vírusy alebo iný nechcený alebo škodlivý softvér. Zákazníci však majú možnosť obmedziť vo svojich prehliadačoch alebo zakázať prístup cookies do počítačov. Ak využijete túto možnosť, používanie Internetového obchodu bude možné s výnimkou funkcií, ktoré zo svojej podstaty si vyžadujú súbory cookies.

 6.    Nižšie vám ukážeme, ako zmeniť nastavenia obľúbených webových prehliadačov týkajúce sa používania súborov cookies:
     a)    prehliadač Internet Explorer;
       b)    prehliadač Microsoft EDGE;
       c)    prehliadač Mozilla Firefox;
       d)    prehliadač Chrome;
       e)    prehliadač Safari;
       f)    prehliadač Opera.

 7.    KROSS SA môže zhromažďovať IP adresy Zákazníkov. IP adresa je číslo pridelené počítaču návštevníka Internetového obchodu poskytovateľom internetových služieb. IP číslo umožňuje prístup na internet. Vo väčšine prípadov je počítaču priradený dynamicky, t.j. mení sa pri každom pripojení na internet. IP adresu KROSS SA používa pri diagnostike technických problémov so serverom, vytváraní štatistických analýz (napr. zisťovaní, z ktorých regiónov evidujeme najviac návštev) ako informácia užitočná pri spravovaní a zlepšovaní Internetového obchodu, ako aj na účely zaistenia bezpečnosti a prípadnej identifikácie záťaže servera nechcenými automatickými programami na prehliadanie obsahu Internetového obchodu.

 8.    Internetový obchod obsahuje linky a odkazy na iné webové stránky. KROSS SA neberie zodpovednosť za zásady ochrany súkromia, ktoré na nich platia.

 

 

IV. Práva osôb, ktorých sa týkajú údaje

 

 1. 1. Právo odvolať súhlas - právny základ: článok 7 ods. 3 GDPR.
     a)    Zákazník má právo odvolať akýkoľvek súhlas udelený spoločnosti KROSS SA.
     b)    Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť v momente odvolania súhlasu.
       c)    Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie, ktoré spoločnosť KROSS SA vykonávala v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
       d)   Odvolanie súhlasu nemá pre Zákazníka žiadne negatívne dôsledky, môže však znemožniť ďalšie využívanie služieb alebo funkcií, ktoré KROSS S.A. môže poskytovať len so súhlasom v súlade so zákonom.

 2.    Právo namietať proti spracúvaniu údajov – právny základ: článok 21 GDPR.
     a)    Zákazník má právo kedykoľvek - z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou - namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov vrátane profilovania, ak KROSS S.A. spracúva jeho údaje na základe oprávneného záujmu, napr. marketingu produktov a služieb KROSS S.A. , vedenia štatistík o používaní jednotlivých funkcií Internetového obchodu, sprístupnenia vyžívania služieb Internetového obchodu, ako aj prieskumu spokojnosti Zákazníkov.
       b)    Odstúpenie vo forme e-mailu od zasielania marketingových správ ohľadom produktov alebo služieb bude znamenať vznesenie námietky Zákazníka proti spracúvaniu jeho osobných údajov vrátane profilovania na tieto účely.
      c)    V prípade, ak námietka Zákazníka bude oprávnená a KROSS S.A. nemá iný právny základ na spracúvanie osobných údajov, dôjde k vymazaniu osobných údajov Zákazníka, na ktorých spracúvanie Zákazník vzniesol námietku.

 3.    Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“) – právny základ: článok 17 GDPR.
     a)    Zákazník má právo požiadať o vymazanie všetkých alebo niektorých osobných údajov.
        b)   Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak:
        a.    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané;
        b.    odvolal konkrétny súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracúvané na základe jeho súhlasu;
       c.    vzniesol námietku proti používaní jeho údajov na marketingové účely;
       d.    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
       e.    osobné údaje musia byť odstránené, aby sa splnila zákonná povinnosť ustanovená v práve EÚ alebo v práve členského štátu, ktorému KROSS S.A. podlieha;
        f.    osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
       c)    Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov v súvislosti s námietkou alebo odvolaním súhlasu si KROSS S.A. môže ponechať určité osobné údaje v rozsahu, v akom je spracúvanie nevyhnutné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov, ako aj na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podlieha KROSS S.A.. Týka sa to najmä osobných údajov ako sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané na účely prerokovania sťažností a reklamácií súvisiacich s využívaním služieb poskytovaných spoločnosťou KROSS S.A., prípadne dodatočne adresa pobytu / korešpondenčná adresa, číslo objednávky, ktoré sú uchovávané na účely prerokovania sťažností a reklamácií súvisiacich s uzatvorenými kúpnymi zmluvami alebo poskytovaním služieb.

 4.    Právo na obmedzenie spracúvania údajov – právny základ: článok 18 GDPR.
    a)    Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Odoslanie žiadosti až do času jej posúdenia zabraňuje využívaniu určitých funkcií alebo služieb, ktorých použitie bude zahŕňať spracúvanie údajov, na ktoré sa žiadosť vzťahuje. KROSS S.A. nebude taktiež posielať žiadne správy, vrátane marketingových správ.
       b)    Zákazník má právo požiadať o obmedzenie použitia osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
       a.    keď spochybní správnosť svojich osobných údajov - potom KROSS S.A. obmedzí ich použitie na čas potrebný na overenie správnosti údajov, nie však dlhšie ako na 7 dní;
     b.    ak je spracúvanie údajov nezákonné a Zákazník namiesto vymazania údajov požiada o obmedzenie ich použitia;
     c.    keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo použité, ale Zákazník ich potrebuje na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;
       d.    keď vzniesol námietku proti použitiu svojich údajov - potom obmedzenie trvá na čas potrebný na zváženie, či - vzhľadom na osobitnú situáciu - ochrana záujmov, práv a slobôd Zákazníka prevažuje nad záujmami, ktoré Správca vykonáva pri spracúvaní osobných údajov Zákazníka.

 5.    Právo na prístup k údajom – právny základ: článok 15 GDPR.
     a)    Zákazník má právo získať od Správcu potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ak áno, tak má právo:
       a.    získať prístup k svojim osobným údajom;
       b.    získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanej dobe uchovávania údajov Zákazníka alebo kritériách na určenie tejto doby (keď nie je možné špecifikovať plánovanú dobu spracúvania údajov), o právach Zákazníka podľa GDPR a práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji týchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o bezpečnostných opatreniach uplatňovaných v tejto súvislosti. s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;
        c.    získať kópiu vašich osobných údajov.

 6.    Právo na opravu údajov – právny základ: článok 16 GDPR.
     a)    Zákazník má právo požiadať Správcu o okamžitú opravu jeho nesprávnych osobných údajov. S prihliadnutím na účely spracúvania má Zákazník, na ktorého sa údaje vzťahujú, právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj podaním dodatočného vyhlásenia, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu v súlade s §7 Ochrany osobných údajov.

 7.    Právo na prenesenie údajov – právny základ: článok 20 GDPR.
     a)    Zákazník má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Správcovi, a následne ich zaslať inému správcovi osobných údajov podľa svojho výberu. Zákazník má taktiež právo požadovať, aby Správca odoslal osobné údaje priamo takémuto správcovi, ak je to technicky možné. Správca v takomto prípade odošle osobné údaje Zákazníka vo formáte súboru csv, ktorý je bežne používaný, strojovo čitateľný a umožňuje odoslanie prijatých údajov inému správcovi osobných údajov.

 8.    V prípade oprávneného vystúpenia Zákazníka vyplývajúcom z vyššie uvedených práv, KROSS S.A. splní požiadavku alebo ju ihneď odmietne, najneskôr však do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak však – z dôvodu zložitosti požiadavky alebo množstva požiadaviek – KROSS S.A. nebude môcť vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, vyhovie jej v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, pričom bude Zákazníka informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti - o predpokladanom predĺžení lehoty a jej dôvodoch.

 9.    Zákazník môže podávať Správcovi sťažnosti, otázky a žiadosti týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov a uplatňovania svojich práv.

 10.    Zákazník má právo požiadať KROSS S.A. o poskytnutie kópií štandardných zmluvných doložiek požiadaním podľa možnosti uvedených v § 7 Ochrany osobných údajov.

 11.    Zákazník má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov vo veci porušenia jeho práv na ochranu osobných údajov alebo iných práv priznaných podľa GDPR.

 

V. Služby prispôsobené preferenciám a záujmom (profilovanie)

 

 1.    Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v používaní osobných údajov pre posúdenie niektorých osobných faktorov fyzickej osoby, najmä pre analýzu alebo predpoveď aspektov, týkajúcich sa efektov práce danej fyzickej osoby, jej ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, lokalizácie alebo premiestňovania sa.

 2.    Osobné údaje Zákazníkov môžu byť spracúvané automaticky (profilovanie), nebude to však vyvolávať žiadne právne účinky voči ním ani obdobne významne ovplyvňovať situáciu Zákazníkov.

 3.    Profilovanie osobných údajov spoločnosťou KROSS S.A. spočíva v spracúvaní osobných údajov Zákazníkov automatizovaným a manuálnym spôsobom prostredníctvom ich využitia na vyhodnotenie niektorých informácií o Zákazníkovi, najmä na analýzu alebo predpoveď jeho osobných preferencií a záujmov.

 4.    S cieľom osloviť Zákazníka marketingovými správami mimo webovej stránky Internetového obchodu, KROSS S.A. využíva služby externých dodávateľov. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní marketingových správ na iných webových stránkach ako na stránke Internetového obchodu. Externí dodávatelia inštalujú na tento účel napr. príslušný kód alebo pixel s cieľom získania informácií o aktivite Zákazníka na stránke Internetového obchodu. Podrobnosti o používaných cookies nájdete v §3. Právny základ - oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v prispôsobení marketingových správ preferenciám a záujmom.

 5.    S cieľom osloviť Zákazníka marketingovými správami prostredníctvom webovej stránky Internetového obchodu, KROSS S.A. využíva služby externých dodávateľov. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní marketingových správ na stránkach Internetového obchodu. Externí dodávatelia inštalujú na tento účel napr. príslušný kód alebo pixel s cieľom získania informácií o aktivite Zákazníka na stránke Internetového obchodu. Podrobnosti o používaných cookies nájdete v §3. Právny základ - oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v prispôsobení marketingových správ preferenciám a záujmom.

 

VI. Spravovanie bezpečnosti – heslo

 1.    KROSS S.A. poskytuje Zákazníkom bezpečné a šifrované pripojenie pri odosielaní osobných údajov a pri prihlasovaní do Zákazníckeho účtu na Webovej stránke. KROSS S.A. používa SSL certifikát vydaný jednou z popredných svetových spoločností v oblasti bezpečnosti a šifrovania údajov odosielaných prostredníctvom internetu.

 2.    KROSS S.A. nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu, vrátane e-mailov so žiadosťou o prihlasovacie údaje.

 

VII. Zmeny Ochrany osobných údajov

 1.   Ochrana osobných údajov sa môže zmeniť a KROSS S.A. bude o tom informovať zákazníkov 7 dní vopred.
     2.    Akékoľvek otázky týkajúce sa Ochrany osobných údajov pošlite na nasledujúcu adresu: iodo@kross.pl.
       3.    Dátum poslednej úpravy: 23.03.2022
To Top